Novinky :

Čo

Pravidelné tréningy

Ponúkame výuku sebaobrany založenú na systéme Wing Tzun a výuku boja so zbraňami - Escrima

Výcvik pracovníkov bezpečnostných zložiek

Zahŕňa spracovanie a realizáciu projektu profesného výcviku pre najnáročnejší typ klientov.Systém zameraný na branno-bepečnostnú obranu bez zbrane i so zbraňou, na používanie donucovacích prostriedkov a na špecializované činnosti zabezpečuje permanentnú profesionalizáciu organizácie a jej členov.

Kurzy sebaobrany pre organizované skupiny

Profesná sebaobrana zameraná na exponované povolania (členovia strážnych služieb, revízori, podniková ochranka a pod) s cieľom eliminovať riziko vyplývajúce z pracovnej náplne.
Kurzy ochrany človeka pre stredné školy v rámci učebných osnov (KOČAP)

Prednášky, semináre a školenia

Široký okruh tém, týkajúcich sa násilia a ochrany pred ním.
Spolupráca s organizáciami, zaoberajúcimi sa nežiadúcimi javmi v spoločnosti (kriminalita, drogová závislosť, násilie v rodine a pod.)
Ukážkové hodiny telesnej výchovy pre základné a stredné školy, zamerané na úpoly.

Individuálne cvičenie

Zamerané na individuálne požiadavky klienta.

Výcvik vedený profesionálnymi inštruktormi, s najvyššou kvalifikáciou v tomto obore na Slovensku, prebieha v prísnom súlade s jestvujúcimi právnymi normami, ktorých odborný výklad je súčasťou výuky.