Novinky :

Právo a sebaobrana

Každý inštruktor bojového umenia, vedomý si svojej zodpovednosti voči svojim žiakom, by sa mal popri praktickom výcviku sebaobrany venovať aj otázkam práva a teórii konfliktu. Bohužiaľ, situácia je taká, že vo vzťahoch práva a sebaobrany sa dokonale neorientujú ani niektorí ľudia s právnickým vzdelaním! Nasledujúce paragrafy sú minimum, ktoré by mal ovládať každý, kto cvičí bojové umenie s ambíciami použiť ho ako sebaobranu v reálnom konflikte.

Vybrané paragrafy z trestného zákona a trestného poriadku :


§25 trestného zákona - nutná obrana :

(1 )Čin ináč trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom.

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia.

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti.

§24 trestného zákona - krajná núdza :

(1) Čin ináč trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.

(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť ináč, alebo spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobcne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.

§26 trestného zákona - oprávnené použitie zbrane :

(1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je testným činom.

(2) Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pri tom inému úmyselne spôsobená smrť.

Výňatok z §122/3 trestného zákona - zbraň :

... zbraňou sa rozumie ... každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôrazňejším. ...

Horeuvedené definície sú prebraté zo zbierky zákonov SR. Konkrétne z trestného zákona z 20. mája 2005.